حریم خصوصی

ماهیت آمار ایجاب می کند از منابع مختلفی اطلاعات جمع آوری شود.

با این وجود تیم «صد برتر» خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی می داند و آن بخش از اطلاعات را که ناقض این حریم باشد به صورت عمومی منتشر نکرده و همچنین از آنها استفاده تجاری نخواهد کرد.

بدهی است استفاده از آنالیز این نوع اطلاعات و تحلیل آماری آنها سبب نقض حریم خصوصی نخواهد شد.